Ochrana osobních údajů

I. Definice pojmů

 1. Pojmy uvedené v tomto článku mají pro účely těchto zásad následující význam:
  • Správcem je spolek Dark Side Movement, z.s., IČ 059 07 004, sídlem Rajecká č.ev. 471, Ráj, 734 01 Karviná, zapsaná v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu L, vložka 15807.
  • Subjektem údajů je každý návštěvník skupinové lekce správce;
  • Smlouvou je jakákoliv smlouva uzavřená mezi správcem a subjektem údajů, zejména smlouva o poskytování služeb, uzavřená vstupem subjektu údajů do prostor místa působení správce nebo uzavřená v písemné podobě;
  • GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  • Osobními údaji jsou údaje subjektu údajů sdělené správci subjektem údajů v souvislosti se smlouvou a poskytováním služeb subjektu údajů (vyplnění rezervační formuláře aj.), vyplněné v papírové podobě nebo prostřednictvím webového rozhraní správce, případně sdělené telefonicky či prostřednictvím emailu případně jinými komunikačními prostředky, stejně jako údaje získané prostřednictvím kamerového systému se záznamem v provozovně správce. Konkrétně se osobními údaji, které správce zpracovává, rozumí jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby byly osobě poskytnuty, pohlaví, fotografie či videozáznamy z místa působení správce či z jim konaných akcích.

II. Správce osobních údajů

 1. Správce spravuje osobní údaje subjektu údajů na základě smlouvy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a jinak zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro dále stanovené účely a subjekt údajů je povinen správci potřebné osobní údaje pro naplnění účelu poskytnout.

III. Účel a zákonnost zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu údajů zpracovává správce pro účely splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a povinnosti na ochranu spotřebitele, pro vedení účetní evidence, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů, pro ochranu majetku subjektu údajů a správce a pro účely přímého marketingu, a to vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu.
 2. Právními základy pro zpracování osobních údajů jsou:
  • souhlas subjektu údajů;
  • plnění povinností ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů;
  • plnění právních povinností, které se vztahuje na správce;
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů;
  • oprávněné zájmy (veřejný zájem, oprávněný zájem správce).

IV. Příjemce a zpracovatel osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy zejména správce, zaměstnanci správce pověření zpracováním osobních údajů a orgány veřejné moci na základě zákona.
 2. Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby, které mohou pro správce na základě zpracovatelských smluv osobní údaje zpracovávat pro naplnění účelu zpracování dle článku III. těchto zásad. Zpracovatelé jsou vázáni stejnými povinnostmi jako správce.
 3. Správce neposkytuje osobní údaje žádným třetím stranám.

V. Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje budou správcem shromažďovány, uchovávány a jinak zpracovávány po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými předpisy, konkrétně k jednotlivým účelům:
  • zpracování na základě souhlasu subjektu údajů do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • zpracování pro účely plnění smlouvy do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi správcem a subjektem údajů a zároveň do uplynutí promlčecí lhůty pro uplatnění případných vzájemných nároků mezi správcem a subjektem údajů;
  • zpracování pro splnění právní povinnosti správce po dobu, kterou vyžadují právní předpisy, jimiž je správce vázán;
  • pracování pro ochranu životně důležitých zájmů po dobu, po kterou taková nutná ochrana trvá;
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností mezi správcem a subjektem údajů a zároveň do uplynutí promlčecí lhůty pro uplatnění případných vzájemných nároků mezi správcem a subjektem údajů.

VI. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tyto práva
  • právo odvolat souhlas se zpracováním;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. Svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce písemně na adrese jeho sídla uvedené ve čl. I., popřípadě e-mailem na adrese: info@darksidemovement.cz.

VII. Právo odvolat souhlas se zpracováním

 1. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který správci udělil. V takovém případě je správce povinen ukončit zpracování osobních údajů subjektu údajů, s výjimkou osobních údajů, které zpracovává na základě jiného právního základu dle čl. III. těchto zásad.

VIII. Právo na výmaz osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo žádat, aby správce vymazal jeho osobní údaje. Správce není povinen vymazat ty osobní údaje, které potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv plynoucích ze smlouvy, a dále ty údaje, které správce potřebuje pro naplnění účelu dle čl. III. těchto zásad.

IX. Právo na omezení zpracování

 1. Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
  • subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití,
  • správce osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je žádá pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, nebo
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

X. Právo vznést námitku proti zpracování

 1. Zpracovává-li správce osobní údaje subjektu údajů pro účely oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby, popřípadě za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je pověřen, je subjekt údajů oprávněn proti takovému zpracování vznést námitku.
 2. V případě vznesení námitky není správce oprávněn pro uvedený účel ve zpracování pokračovat do doby, než prokáže, že jedná ze závažných oprávněných důvodů přesahujících práva, zájmy nebo svobody subjektu údajů, popřípadě jedná za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 3. Vznese-li subjekt údajů námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

XI. Právo na přenositelnost údajů

 1. Subjekt údajů má právo žádat, aby správce subjektu údajů poskytl osobní údaje subjektu údajů, které subjekt údajů správci poskytl a které správce spravuje, popřípadě aby tyto osobní údaje poskytl třetí osobě.

XII. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, zejména pak GDPR.
 2. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz.

XIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

 1. Zpracování osobních údajů pro účel dle čl. III. bodu 2. odrážky první těchto zásad je založeno na souhlasu subjektu údajů, který je subjekt údajů oprávněn neudělit nebo kdykoliv odvolat, aniž by se to dotýkalo jeho nároků ze smlouvy. Subjekt údajů přitom bere na vědomí, že služby poskytované správcem mohou být v důsledku neudělení souhlasu přiměřeně omezeny.
 2. Zpracování osobních údajů pro účely dle čl. III. bodu 2. odrážky druhé až čtvrté, je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů může znamenat, že správce se subjektem údajů neuzavře smlouvu a/nebo nebude schopen dostát závazkům ze smlouvy. Subjekt údajů je vždy povinen vyplnit své identifikační a kontaktní údaje.